.:: WEB MAIL LOGIN::.
 
meno:
heslo:
  

.:: MAPA ::.

Zväčšiť mapu
.:: NÁVŠTEVNOSŤ ::.


 

ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV

Zmluvy, faktúry, objednávky

 
ZMLUVY
FAKTÚRY do 31.3.2015 Od 1.4.2015 TU
OBJEDNÁVKY do 30.12.2014 Od 1.1.2015 TU
Odkaz sa otvorí v novom okne. Pre zobrazenie dokumentov v PDF je potrebné mať nainštalovaný Adobe Acrobat Reader.

 

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Profil verejného obstarávateľa

Prieskum trhu
 požiadavka na predloženie cenovej ponuky
pre zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení

1.         Identifikácia verejného obstarávateľa:
            Názov:            Centrum voľného času
            Sídlo:              Lánska 2575/92, 017 01 Považská Bystrica
            IČO:               00184411
            DIČ:               2020712408
            Kontakt:        Ing. Ivan Hanulík
            Telefón:         042/4322508
            Mobil:            0907124185
            e-mail:            cvcpb@cvcpb.edu.sk

2. Názov predmetu zákazky: rekonštrukcia plochej strechy CVČ
Spoločný slovník obstarávania:
Hlavný slovník CPV:
45261910-6 opravy striech, 45261410-1 strešné izolačné práce, 45261214-7 kladenie asfaltovej strešnej krytiny,

3. Opis a rozsah predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je celková rekonštrukcia strechy na CVČ o rozmeroch 25x13m, ktorá pokrýva 3. nadzemné podlažie a 7x5m nad schodiskom. Uchádzač navrhne spôsob rekonštrukcie strechy a predloží cenový návrh.

4. Predpokladaná hodnota zákazky: € s DPH


5. Lehota na predkladanie ponúk: 16.06.2017, vyhodnotenie ponúk 23.06.2017


7. Miesto doručenia ponúk:
Centrum voľného času
Lánska 2575/92
017 01 Považská Bystrica
Ponuky predložiť v uzatvorenej obálke s označením „rekonštrukcia plochej strechy CVČ“.
Na ponuky doručené po termíne sa nebude prihliadať.


8. Podmienky účasti a požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky:
a. identifikačné údaje uchádzača – kópia výpisu obchodného alebo živnostenského registra
b. čestné vyhlásenie uchádzača, že nemá dlhy voči poisťovniam a nemá daňové nedoplatky
c. splnenie zákazky podľa opisu a rozsahu predmetu zákazky v termíne do 15.08.2017


9. Zmluva: áno

10. Podmienky financovania predmetu zákazky:
a. predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa
b. predmet zákazky bude hradený bezhotovostnou platbou
c. faktúra bude vystavená na základe zmluvy /objednávky/ a prevzatia práce


11. Kritéria vyhodnotenia ponúk: - termín
- najnižšia cena


12. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
- proti postupu pri zadávaní zákazky nie je možné podať žiadosť o nápravu, ani námietky v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení
- verejný obstarávateľ úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma a vystaví objednávku na predmet zákazky alebo osloví úspešného uchádzača o vyhotovenie zmluvy


V Považskej Bystrici, dňa 11.05.2017


Ing. Ivan Hanulík
riaditeľ CVČ

Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 eur bez DPH v zmysle § 102 ZVO

Súhrnná správa 30.6.2011, PDF(136kB)

Súhrnná správa 30.9.2011, PDF(137kB)

Súhrnná správa 31.12.2011, PDF(137kB)

Súhrnná správa 31.3.2012, PDF(139kB)

Súhrnná správa 30.6.2012, PDF(137kB)

Súhrnná správa 30.9.2012 , PDF(150kB)

Súhrnná správa 31.12.2012, PDF (101kB)

Súhrnná správa 30.6.2013 (100kB)

Súhrnná správa 30.9.2013 (100kB)

Súhrnná správa 30.12.2013 (101kB)

Súhrnná správa 30.3.2014 (99kB)

Súhrnná správa 30.6.2014 (103kB)

Súhrnná správa 30.9.2014 (103kB)

Súhrnná správa 31.12.2014 (105kB)

Súhrnné správy CVČ od roku 2015 uverejnené na stránkach Úradu pre verejné obstarávanie

Plán VO na rok 2014

Plán VO na rok 2015

Plán VO na rok 2016

Plán VO na rok 2017

Odkaz sa otvorí v novom okne. Dokumenty sú dostupné vo formáte PDF, pre ich zobrazenie je potrebné mať nainštalovaný Adobe Acrobat Reader.